Alfa Club Alapszabály

Alapszabály
 
Club neve: Alfa Club (továbbiakban A.C.)
 
A Club székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15
 
A Club célja: Az Alfa Ingatlancsoport tagjainak (cégének) tulajdonában álló ingatlanok: irodaházak, raktárak mindenkori bérlőinek, az A.C. lehetőséget ad, hogy a hozzá csatlakozott cégek egymásnak kedvezményeket nyújtva bővítsék saját ügyfélkörüket, ezáltal gazdasági előnyökhöz, jutassák egymást.
 
Tagsági viszony létesítése: Az A.C tagja lehet minden olyan egyéni vállalkozó és olyan gazdasági társaság tagja, alkalmazottja, tisztségviselője, aki bérlői jogviszonyban áll az Alfa Group által üzemeltetett bármely irodaházzal vagy raktárbázissal, teleppel és az A.C.-ba felvételt kér.
 
A szabályzat előírásai és változásai
 
Az Alfa Group Facility Management Kft. kizárólagos jogosultsága a Club Működési Szabályzatának meghatározása, megváltoztatása és a Club működtetése.
 
A Működési Szabályzat bármely módosítása a www.alfagroup.hu internetes oldalon, valamint a Club hírlevelében történő megjelenést követő 8. napon lép hatályba. A Clubtag kötelessége tájékozódni a Működési Szabályzatban történt módosításokról az adott módosítás hatálybalépését megelőzően. A módosítás hatályba lépésének időpontjától kezdve a változás minden regisztrált klubtagra érvényes.
 
A Clubtaggá válás feltételei
 
A Club tagjává válik, az, "aki a tagsági viszony létesítése pontnak" megfelel, és aki a jelentkezési lapot kitöltve és aláírva eljuttatja az A. C. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.) székhelyére. A jelentkezési lap aláírója és a Kft között ezzel megállapodás jön létre. A Clubba történő belépéssel (jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával) a Clubtag elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Alap Szabályzatban írtakat.
 
Clubtaggá válás feltétele, hogy a clubtag, (vagy) az őt alkalmazó, vagy általa képviselt, tulajdonolt társaság kedvezmény(eke)t nyújtson a többi clubtag számára.
 
A jelentkezési lap rögzítésével a Club regisztrációs számot ad tagjának. A továbbiakban a regisztrációs szám szolgál a tag azonosításra.

Adatváltozás bejelentése
 
A jelentkezési lapon feltüntetett adatainak változását – a változástól számított 30 napon belül - a tag köteles a Club vezetőjével írásban közölni. Ennek elmulasztásából eredő károk miatt az Alfa Group Facility Management Kft nem vállal felelősséget.
 
Személyes adatok kezelése
 
Clubba felvételt nyert tag a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával hozzájárul megadott adatainak kezeléséhez, tárolásához. Az adatokat az A.C. az adatvédelemről szóló mindenkor hatályos magyar jogszabályok szerint kezeli.
 
Az A.C a tagok személyes adatait tagi viszonyuk fennállása alatt tárolja és ezeket a tag engedélye nélkül – az e pontban foglalt kivételektől eltekintve – harmadik személynek nem adja ki.
 
A Club tagjai tagtársaik adatait (kizárólag a saját hálózatát érintően) csak saját tagságuk fennállása alatt, az A.C. által közölt információk kezelése érdekében használhatják. Tagtársuk adatait kötelesek bizalmasan kezelni, azokat harmadik személy részére nem tehetik hozzáférhetővé és nem adhatják át, a tagtárs tagsága – illetőleg saját tagságuk – megszűnésekor kötelesek a tagtársaik adatait megsemmisíteni.
 
Amennyiben a tag tagtársai adatait az e fejezetben foglaltaktól az A.C. céljaival ellentétes vagy eltérő célra, illetőleg módon használja fel, a tagsági viszony azonnal megszűnik. Amennyiben a Club tagja, akár tagsága fennállása alatt, akár annak megszűnését követően, az általa megismert adatokat elviszi, tárolja, felhasználja, átadja, vagy egyéb módon harmadik személy részére hozzáférhetővé teszi, kártérítési felelősséggel tartozik és adott esetben büntetőjogi felelőssége is megállapítható.
 
A tag az A.C.-tól a nyilvántartott adatai törlését bármikor kérheti, bérleti jogviszonya alatt is. E kérés a tagsági viszony megszűnését vonja maga után. Az Alfa Ingatlan Csoport bármely tagjával, cégével kötött bérleti szerződés megszűnése a tagság megszűnését vonja mag után.
 
Tagság megszűnése, megszüntetése (kizárás)
 
A Clubtag az A.C.-nek elküldött ajánlott levélben bármikor bejelentheti Clubtagsága megszűnését, ezt követően az A.C. a regisztrációs számot és a tag adatait törli a nyilvántartásból.
 
A Clubtagság megszűnik továbbá akkor, ha az egyéni vállalkozó Clubtag, avagy a Clubtagot foglalkoztató gazdasági társaság bérleti jogviszonya az Alfa Ingatlancsoporttal mint bérbeadóval megszűnik.
 
Vásárlás
 
A Clubtagok az egymásnak nyújtott kedvezmények mértékét saját maguk határozzák meg, ebbe az A.C.-nek beleszólási joga nincs.
 
Az akciók, kedvezmények pontosan meghatározott időintervallumát, a kedvezmény mértékét és mibenlétét az A.C. tagoknak kell az adatszolgáltatás folyamán pontosan megszabni. Ezért a kedvezményt nyújtó cégnek teljes körű felellőséget kell vállalni.
 
Az A.C. elektronikus megjelenést tesz lehetővé a Clubhoz csatlakozott cégek számára.
 
A leközölt kedvezményt az A.C. közéteszi honlapján a www.alfagroup.hu weblapon, így biztosítva a többi tag számára is megtekinthetőséget.
 
A csatlakozott Clubtagoknak az A.C. link elhelyezési lehetőséget biztosít a www.alfagroup.hu weblapon, amivel az A.C biztosít megjelenési lehetőséget.
 
Rendelkezések
 
A jelen szerződésből eredő jogok és kötelezettségek a magyar jog hatálya alá tartoznak.
A szerződő felek minden vitás kérdés békés úton történő rendezésére törekszenek.
 
Az Alfa Group Facility Management Kft a jelen Alapszabályi Feltételek módosításának jogát fenntartja.

Alfa Ingatlancsoport                                                             Oldaltérkép
1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15.
Telefon:(+36-1) 350 8710
Fax:(+36-1) 349 0813
E-mail:sales (at) alfagroup.hu
 contact (at) alfagroup.hu